Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, οδήγησε στην εκτεταμένη χρήση των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι εξελίξεις αυτές, δεν αφήνουν ανεπηρέαστη την εκπαίδευση, η οποία συνδέεται άρρηκτα με τις κοινωνικές μεταβολές.

Στον τομέα της Εκπαίδευσης/Κατάρτισης έχουν τεθεί οι πιο κάτω στόχοι:    

  1. Ενίσχυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση.
  2. Προσδιορισμός των δεξιοτήτων των επαγγελματιών στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς.
  3. Δημιουργία πιο ευέλικτων συστημάτων εκπαίδευσης των ψηφιακών δεξιοτήτων, προσαρμοσμένα σε Ευρωπαϊκά πρότυπα.
  4. Προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης σε άνεργους, επαγγελματίες και  ευάλωτες ομάδες.
  5. Βελτίωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.