Ευαισθητοποίηση

Τα τελευταία 20 χρόνια, η Ευρωπαϊκή κοινωνία έχει επενδύσει πολλά στην ανάπτυξη και προώθηση της χρήσης υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ένας μεγάλος αριθμός προγραμμάτων και έργων σε διάφορα επίπεδα, έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Το έργο της Ευαισθητοποίησης, είναι εξίσου σημαντικό για την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Δράσης.  Οι  κύριοι στόχοι αυτού του τομέα είναι οι εξής:

  1. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη σημασία των ψηφιακών  δεξιοτήτων.
  2. Διεξαγωγή διαφημιστικής εκστρατείας, συνέδριων και ημερίδων για θέματα που σχετίζονται με τις ΤΠΕ.
  3. Διοργάνωση διαγωνισμών με θέμα τις ΤΠΕ.
  4. Ανάπτυξη κουλτούρας για τη σημασία της πιστοποίησης των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. 
  5. Συμβολή στην ενημέρωση των νέων γυναικών για τις προοπτικές απασχόλησης στον τομέα των ΤΠΕ, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων γυναικών σε συναφή επαγγέλματα.