Ιστορικό Συμμαχίας


Μεγάλη Συμμαχία

Η εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημιουργία μιας Μεγάλης Συμμαχίας Ψηφιακών Θέσεων Εργασίας (Grand Coalition for Digital Jobs), αφορά μια πανευρωπαϊκή συνεργασία πολλών ενδιαφερομένων, η μεγαλύτερη στο είδος της  με σκοπό την αντιμετώπιση τόσο του ελλείμματος στον αριθμό, όσο και του ελλείμματος στις δεξιότητες των ευρωπαίων πολιτών σε επαγγελματικές ψηφιακές δεξιότητες. Επιπρόσθετα,  προωθεί  την απόκτηση ηλεκτρονικών δεξιοτήτων από το υφιστάμενο εργατικό δυναμικό, εφόσον μέχρι το 2020, το 90% των επαγγελμάτων θα απαιτούν γνώση ηλεκτρονικών  δεξιοτήτων από τους εργαζομένους. 

Με τη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) να υπερβαίνει την προσφορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει μέχρι το 2020 έλλειψη έως 825.000 εργαζόμενους στον τομέα των ΤΠΕ.  Στο πλαίσιο αυτό,  η Μεγάλη Συμμαχία για την ψηφιακή απασχόληση, στοχεύει στην αύξηση της συνολικής προσφοράς ψηφιακά εξειδικευμένων επαγγελματιών και στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Μέχρι σήμερα, πέραν των 80 εταιρειών και οργανισμών έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν στην εν λόγω πρωτοβουλία, μεταξύ των οποίων η  Google, η Telefonica, η SAP, η Microsoft, η Cisco, η ECDL, καθώς και μικρότερες εταιρείες, φορείς παροχής εκπαίδευσης και μη κυβερνητικοί οργανισμοί. Σημειώνεται επίσης, ότι φορείς χάραξης πολιτικής σε όλη την Ευρώπη, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έδωσαν ισχυρή πολιτική στήριξη στην πρωτοβουλία.

Το κλειδί για την επιτυχία είναι η διασφάλιση ότι ένας από τους σημαντικότερους εθνικούς πόρους, το εργατικό δυναμικό, είναι κατάλληλα καταρτισμένο ώστε να προσαρμόζεται  στις ανάγκες της εποχής και της αγοράς εργασίας, κυρίως όσον αφορά τα  θέματα ΤΠΕ.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs-0

Εθνική Συμμαχία

Η Κύπρος μέσω της δημιουργίας της Εθνικής Συμμαχίας, στοχεύει στην αύξηση της συνολικής προσφοράς ψηφιακά καταρτισμένων επαγγελματιών, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη μιας καλύτερα ισορροπημένης προσφοράς και ζήτησης όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες.

Για τον σκοπό αυτό, ο Ψηφιακός Πρωταθλητής της Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και την υποστήριξη των φορέων της Συμμαχίας, προχώρησαν τον Σεπτέμβριο του 2014 στη δημιουργία και υλοποίηση μιας εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης με πολύ-επίπεδη προσέγγιση  για τη μείωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας στα ψηφιακά επαγγέλματα.

Η Κύπρος με την δημιουργία της Εθνικής της Συμμαχίας, ανήκει πλέον στο Ευρωπαϊκό “Grand Coalition for Digital Jobs”. Σήμερα δεκατρία (13) κράτη μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Μάλτα, Λετονία Μέχρι, Λιθουανία, Ρουμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Λεττονία, Πολωνία και η Κύπρος) έχουν ενταχθεί στη Συμμαχία.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έχει διαδραματίσει η Έρευνα Αξιολόγησης Χάσματος Επαγγελματιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οποία διεξάχθηκε από το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου. Η έρευνα αναλύει την προσφορά και τη ζήτηση στον κλάδο των ΤΠΕ στην Κύπρο και την πιθανή ύπαρξη χάσματος γνώσεων και δεξιοτήτων στους απόφοιτους τριτοβάθμιων σχολών ΤΠΕ πανεπιστημιακού επιπέδου. Πατήστε εδώ για την έρευνα.

Όραμα της Εθνικής Συμμαχίας είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και καλλιέργειας κοινών αξιών μεταξύ των φορέων της Συμμαχίας. Η προσπάθεια αυτή, αποσκοπεί στην επίτευξη συνεργιών και συνεργασιών για δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος που θα αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών με στόχο την αύξηση της απασχόλησης, κυρίως μεταξύ των νέων, καθώς και τη διασφάλιση του ψηφιακού αλφαβητισμού όλων ανεξαιρέτως των πολιτών, στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης.