Προγράμματα Εκπαίδευσης

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης
UCLan Cyprus
ΑΧIS Regional Academy Ltd
Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο - Γραφείο Ενημέρωσης
Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού