Πιστοποίηση

Η εξασφάλιση πιστοποίησης αποτελεί σημαντικό βήμα για την προώθηση της σταδιοδρομίας των επαγγελματιών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η πιστοποίηση παρέχει το τεκμήριο της κατοχής εξειδικευμένων γνώσεων από τους επαγγελματίες, τους καθιστά ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας και κατ’ επέκταση τους παρέχει ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης.
  
Ο τομέας Πιστοποίησης ενισχύει το έργο του τομέα Εκπαίδευσης/Κατάρτισης σε αυτό το Σχέδιο Δράσης και οι κύριοι στόχοι του είναι οι ακόλουθοι:

  1. Διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης για τους επαγγελματίες στον τομέα των ΤΠΕ, υιοθετώντας ευρωπαϊκά πρότυπα (π.χ το e-Competence Framework).
  2. Διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων για ομάδες πληθυσμού της Κύπρου και οργανωμένα σύνολα βασισμένες σε ευρωπαϊκά πρότυπα (π.χ το ECDL), όπως αυτό προνοείται και στην Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου η οποία υιοθετήθηκε το 2012 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
  3. Διενέργεια ερευνών σχετικών με το επίπεδο του ψηφιακού γραμματισμού στους εργαζομένους.
  4. Διεξαγωγή εξετάσεως πιστοποίησης σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (π.χ ανέργους) ώστε να βοηθηθεί  η ένταξή/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
  5. Συνεργασία με δημόσιους φορείς, για πιστοποίηση δεξιοτήτων και γνώσεων σε θέματα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.